Home

Written by Super User
Published on Wednesday, 23 June 2021 16:59

เรียนท่านสมาชิก รส.กฟผ. และพนักงาน กฟผ.

ตามที่ รส.กฟผ. ได้จัดทำโครงการประกันกลุ่มโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยได้ร่วมกับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด นำเสนอแผน เจอ จ่าย จบ มีความคุ้มครอง 2 แผน แก่ สมาชิก รส.กฟผ. พนักงาน กฟผ. และ ครอบครัว

โดยมีผู้ให้ความสนใจ และสมัครมา จำนวน 205 มีรายชื่อ ดังนี้

ประกนโควดตรวจสอบรายชอผสมคร

สรุปรายชื่อประกันกลุ่มโควิด สมาชิกสหกรณ์ร้านค้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล แผน
1 นาย ภาคภูมิ รัตนาวิวัฒน์พงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
2 นาง นันดา รัตนาวิวัฒน์พงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
3 นาง ชฎาพร รัตนาวิวัฒน์พงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
4 นาย สหภูมิ รัตนาวิวัฒน์พงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
5 นาย อมรเทพ ศิริไพบูลย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
6 นาง วลัยพันธ์ ยิ้มเลี้ยง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
7 นาย สมชาย ถนัดช่าง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
8 นาย สุรเชษฐ์ ยิ้มเลี้ยง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
9 นาง ณัฐพร มาลีนันท์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
10 นาง นางแสวง เพ็งศาสตร์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
11 นาง สุภัทรา ถวิลการ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
12 นาย สถาพร ศรีอินทร์สุทธิ์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
13 นาง กัญญา ก้อนแก้ว แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
14 นาย จิณณพัต ก้อนแก้ว แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
15 นาย คมกฤช ก้อนแก้ว แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
16 นาย กรวิชญ์ ก้อนแก้ว แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
17 นาย พีระพงศ์ อิ่มเอิบ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
18 นางสาว นุวดี. ทองเชิด แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
19 นาย พิศ อิ่มเอิบ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
20 นาง พ้วน อิ่มเอิบ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
21 นาย พรชัย​ พงศ์พันธุ์​ลาภ​ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
22 นาย ประทีป พันธ์ยก แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
23 นาย โชติพัฒน์ โสมภีร์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
24 นาง เจษฎาพรณ์ ขจรภพ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
25 นาย ณพดนัย คำสอาด แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
26 นาย นันท์มนัส คำสอาด แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
27 นางสาว เอมอร นานอก แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
28 นาย เชาวลักษณ์ เมืองลือ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
29 นางสาว ณัชชา เมืองลือ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
30 นาง ดวงนภา เมืองลือ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
31 นาง บัวไล มากาวี แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
32 นาย พิษณุ เกษตรศิลป์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
33 นาย ณัฐวุฒิ ขจรภพ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
34 เด็กหญิง นิษฐา ขจรภพ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
35 เด็กชาย พิภัช ขจรภพ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
36 นางสาว ศศิธรินทร์ อินทรสุขศรี แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
37 นาง สุพิชฌาย์ ซ้อนสุข แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
38 นางสาว ชุติมา คงสุข แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
39 นางสาว รัชมาศ โพธิสรณ์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
40 นาย ศักดิ์ชาย นามสิมมา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
41 นางสาว เอื้อกมล แสงมณี แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
42 นาย วิสันต์ วัฒนะจิตพงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
43 นาง วิไล นามสิมมา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
44 เด็กชาย เทนมะ บาบา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
45 นางสาว วัชราภรณ์ นามสิมมา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
46 เด็กหญิง ชิออน บาบา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
47 นางสาว แววมยุรา พิมภา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
48 นาง วรารัตน์ วิศิษฏ์เกียรติชัย แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
49 นาง นันทา ตั้งใจสนอง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
50 นาย นิธิวัต ซ้อนสุข แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
51 นาย วสุธร ลี้ชาญกุลล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
52 นาย ชยพล ลักขณานุวัฒน์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
53 นาง นาวินี จูมปา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
54 นาย สมหวัง ตั้งใจสนอง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
55 นาย ณัฐนนท์ จูมปา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
56 นาย นนทพล ตั้งใจสนอง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
57 นาย ชูเกียรติ วงศ์วรสุข แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
58 นาง วัฒนาภรณ์ ลี้ชาญกุล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
59 นางสาว มาลี อรรถมงคล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
60 นาย ธนพล ตั้งใจสนอง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
61 นาย ยุทธภูมิ ศิริประกอบ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
62 นาง มณี เสนาะจิตต์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
63 นาย วิษณุ​ พัดฟูทรัพย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
64 นางสาว พรลดา ยุ่นประยงค์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
65 นาง ภาสินี ประสมทรัพย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
66 นางสาว วิชญา จันทนา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
67 นาย นฤพันธุ์ เพ่งพิศ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
68 นาย วิโรจน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
69 เด็กชาย กฤตเมธ เครือต่า แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
70 นาย สิทธการย์ ประสมทรัพย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
71 นาง จรรยา จันทนา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
72 นางสาว ปภัสริญจ์ พุทธิแก้ว แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
73 นาย อนุรักษ์. รักอ่อน แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
74 นาย จิราทิตย์ ธนกัลยารัตน์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
75 นาย พิพัฒน์ จันทนา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
76 นาย รุหาญ รุจิธัญธาร แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
77 นาย อภัยวงค์ วงษ์สุวรรณ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
78 นางสาว ชณิสกานต์ ประสมทรัพย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
79 นาย พีรพันธ์ หนูปก แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
80 นาง ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
81 เด็กหญิง อารยา ซ้อนสุข แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
82 นางสาว ปนิษฐา โฉลกพันธ์รัตน์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
83 นาย ปเสฏฐา ปั้นสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
84 นางสาว วันวิสา​ ฉ่ำสมบูรณ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
85 นาง จุลริณี ปั้นสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
86 เด็กชาย เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
87 นางสาว ปัทมพร เจริญลาภ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
88 นาย ประยงค์ ปั้นสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
89 เด็กหญิง ปริษฐา โฉลกพันธ์รัตน์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
90 นางสาว วิชยาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
91 นาง บุญเหลือง​ พัดฟูทรัพย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
92 นาง พรรณี โรจนนิมิต แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
93 นางสาว ชญากุล แพรเมือง แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
94 นาย สุทธิศักดิ์ วงค์คต แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
95 นาย วิชัย ขจรภพ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
96 นาง ขนิษฐา โฉลกพันธ์รัตน์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
97 นาย ภิรมย์ โรจนนิมิต แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
98 นาย เนรมิต คงเลิศ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
99 นาย คมกฤช โรจนนิมิต แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
100 นางสาว ปิยมาส ศรีถนอมวงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
101 นางสาว ชญามณฑน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
102 นาย ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
103 นาง สำราญ ขจรภพ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
104 นาย ถาวร วิศิษฏ์เกียรติชัย แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
105 นาย สมพงษ์ ยุ่นประยงค์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
106 นาง ทิพย์วรรณ บุญญวิจารณ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
107 นาย จตุพร พรมจันทร์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
108 นาย นฤดล เรืองอุไร แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
109 นางสาว อุบล​ นิ่มกุล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
110 นาง อุไรวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
111 นาย มานิต แก้วดวงปาน แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
112 นาย จักรกฤษณ์ สิงหบูลย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
113 นางสาว สิโนบล สายเพ็ชร แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
114 นางสาว พฤดี ยุ่นประยงค์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
115 นาง นฤพร ธัญญพงศ์ชัย แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
116 นาย วรชัย วิภวพงศ์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
117 เด็กชาย ณภณภ์ จรรยาศิริกุล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
118 นาย เด่นพล กาฬกาญจน์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
119 นาง เภา พิศาลพันธุ์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
120 นางสาว สิรดา สายเพ็ชร แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
121 นาง อิ่มนภา ยุ่นประยงค์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
122 นาย เรวัต บุญอินทร์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
123 นาย ชัชวาลย์ พิศาลพันธุ์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
124 นาย ทรรศนะ ลี้รากรีผล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
125 นางสาว นวรัตน์ รัตนะ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
126 นาง ประทุม​ นิ่มกุล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
127 นาย สุรชาติ ลี้รากรีผล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
128 นางสาว อรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
129 นาย อนุชา ปาขัน แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
130 นาง สิตา แพรเมือง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
131 นาย ธนภัทร แพรเมือง แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
132 นางสาว ภาวิณี ปาขัน แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
133 นาง กฤษฎาภรณ์ สมบัติ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
134 นาง สุรัตน์ วงศ์ภาคำ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
135 นาย นิรุต เทียนมณี แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
136 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ปาขัน แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
137 นาง พรทิพย์ เกตุอุดม แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
138 นาง รุ่งฤทัย สุขุมานันท์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
139 นาง ทิพย์มณฑา สุกเขียว แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
140 นาง มาเลียม คล่องวิชา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
141 นาย กวิน ตันทวีวงศ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
142 นางสาว มณฑิตา สุกเขียว แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
143 นาย โอกาส ผลพุฒ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
144 นางสาว ฐิตินันท์ คงพิกุล แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
145 นางสาว ภาวิณี แสนทวี แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
146 นาย สุชาติ มะสะ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
147 เด็กหญิง ณัฐชยา คงพิกุล แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
148 นางสาว บุษกล ศุภ​เดชวิวัฒน์​ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
149 เด็กชาย พีรวิชญ์ คงพิกุล แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
150 นาย กายสิทธิ์​ ศุภเดชวิวัฒน์​ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
151 นาง บัวกลาย คำเสน แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
152 นาย ประชิน คำเสน แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
153 นาง ปรียนาถ เพ่งพิศ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
154 นาง สุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์​ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
155 เด็กหญิง พรชนก เสนาะ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
156 นาย ศรีฟ้า ศิวิลัย แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
157 นาย นิพนธ์ เพ่งพิศ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
158 นาง สุรีรัตน์ ปริญญาพล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
159 นาย มนต์สัมฤทธิ์ กระสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
160 นาย เอกรัฐ สมินทรปัญญา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
161 นาง พาขวัญ ศิวิลัย แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
162 นาย อรรถพล เพ็งพูลโภค แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
163 นาย ปวิณ ปริญญาพล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
164 นาย อำนวย พาอิ่ม แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
165 นาย น้อย กระสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
166 นางสาว ลัดดา นวสกุลจินดา แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
167 นาง สมศรี ด่านตระกูล แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
168 นางสาว เกษสิริ ทรงเดชะ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
169 นาง ผม กระสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
170 นาง ปรียา พิศุทธิกฤตยา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
171 นางสาว พิมปภัสสร ทัฬหะวาสน์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
172 นางสาว นิตยา กระสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
173 นาย เจนวิทย์ ด้วงทอง แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
174 นาง อุบลรัตน์ ต้นเกตุ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
175 เด็กชาย รัฐณ์นวพล กระสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
176 นางสาว อ้อยทิพย์ กระสังข์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
177 นาง กัลยา ทัฬหะวาสน์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
178 นาย พะสิษฐ์ วชิรอนันต์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
179 นาย บุญธรรม เครือระยา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
180 นาย ตรอง ตันเจริญ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
181 นางสาว ฐิตานันท์ วงษ์วรารัชต์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
182 นาย ณรงค์ศักดิ์ ด่านตระกูล แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
183 นาย วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
184 นาย จตุรพร จันทร์ลอย แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
185 นางสาว ชยาภา ฐานิตสรณ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
186 นางสาว พรอุมา หาระบุตร แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
187 นาง สุชีนันท์ วงษ์วรารัชต์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
188 นาย ชำนาญ ธรรมสังวาลย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
189 นางสาว เซ็งฮะ ลี้รากรีผล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
190 นางสาว สาธิตา ธรรมสังวาลย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
191 นางสาว วิภาดา ลี้รากรีผล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
192 นาย เศรษฐพงศ์ เครือระยา แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
193 นาย ธนัช​ เปี่ยมมงคล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
194 นางสาว อารยา อังธีระนุวงศ์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
195 นาย อรุณ เทียนมณี แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
196 นาย โอภาส วชิรอนันต์ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท
197 นาย เสกสรรค์ เหลืองธิชัยวาณิช แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
198 นาย วิษณุ ลี้รากรีผล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
199 นาง กรองจิตร ลี้รากรีผล แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
200 นางสาว วิภาวี กลำพบุตร แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
201 นาง สุมิตรา เหลืองธิชัยวาณิช แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
202 นางสาว อรพิม สมพงษ์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
203 นางสาว ภูริษา อละสัตย์ แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
204 เด็กหญิง ณัฐชยา เหลืองธิชัยวาณิช แผนที่ 2 เบี้ยประกันแผน 499 บาท
205 นางสาว คนึงสุข ทองอยู่คง แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 240 บาท