รส.กฟผ.

Published on Wednesday, 21 October 2015 09:19
Written by Super User
 1. ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาผ่อนชำระ
  1. เป็นสมาชิก รส.กฟผ.
  2. สมาชิกสามารถทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาผ่อนชำระ รวมกันไม่เกิน 4 สัญญา และ ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
  3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน   หน้า-หลัง  จำนวน  2  ชุด
  4. แนบหน้าซองเงินเดือน  2  เดือนล่าสุด
  5. ยอดเงินได้คงเหลือสุทธิเมื่อหักชำระหนี้ค่าสินค้าแล้วไม่น้อยกว่า
   1. 5,000 บาท สำหรับสัญญาเช่าซื้อ
   2. 6,000 บาท สำหรับสัญญาผ่อนชำระ
  6. 6ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน
 1. ผู้ค้ำประกัน
  1. เป็นพนักงาน  กฟผ.
  2. ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาผ่อนชำระ รวมกันไม่เกิน 4 สัญญา และ ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
  3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน   หน้า-หลัง  จำนวน  1  ชุด
  4. แนบหน้าซองเงินเดือน  2  เดือนล่าสุด
  5. ผู้ค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อต้องมียอดเงินได้คงเหลือสุทธิ  หลังจากหักหนี้ที่ค้ำประกันทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า
   1. 5,000 บาท สำหรับสัญญาเช่าซื้อ
   2. 6,000 บาท สำหรับสัญญาผ่อนชำระ
   3. ผู้ค้ำประกันสินค้าผ่อนชำระต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่าสินค้าที่ผ่อนชำระ