รส.กฟผ.

Home

Published on Friday, 07 October 2016 09:49
Written by Super User

สมัครสมาชิก รส.กฟผ. ง่ายๆ เพียงเตรียมเอกสารดังนี้

1. ฟอร์มขอสมัครสมาชิก >> ดาวน์โหลด

2. บัตรพนักงาน (สีขาว) ตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ชุด

3. บัตรประชาชน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. ค่าหุ้น 100 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 22 บาท

และนำมายื่นที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ รส.กฟผ. ชั้น 2  อาคารนันทนาการ (ด้านหลังร้านมังสาวิรัส)